Udział społeczeństwa w postępowaniu

Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu

UZASADNIENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

1. INFORMACJE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) projekt zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu zmiany Planu został poddany konsultacjom społecznym, stanowiącym element procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie udziału społeczeństwa w opracowywaniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Informacja o terminie konsultacji i możliwościach zapoznania się z poddanymi im dokumentami ukazała się w „Gazecie Wyborczej", na stronie internetowej województwa śląskiego oraz w ramach obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Dokumenty poddane konsultacjom były dostępne na stronie internetowej województwa w zakładce plan rozwoju, a w dniach od 31 maja do 25 czerwca 2010 r. w godzinach od 10.00 do 14.00dokumenty były także wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Marszałkowskim, w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego.

Wszyscy zainteresowani mogli zgłaszać 227 uwagi i wnioski do projektu zmiany Planu wraz z Prognozą w terminie do dnia 25 czerwca 2010 r. - ustnie do protokołu, pisemnie na adres Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowski Województwa Śląskiego bądź drogą elektroniczną na adres:przestrzen@silesia-region.pl

W ramach konsultacji społecznych wpłynęły 731 wniosków, najwięcej od mieszkańców gminy Ożarowice - 705 wniosków). Mieszkańcy gminy Bobrowniki złożyli 16 wniosków, a mieszkańcy gminy Mierzęcice - 5. ··Pozostałe wnioski wpłynęły z Siemianowic Śląskich, Piekar Śląskich i Katowic.

2. INFORMACJE O UWZGLEDNIENIU UWAG I WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA

Główne problemy zgłaszane w ramach konsultacji dotyczyły:

  • Protestów przeciwko przekształceniom obecnego układu osadniczego dla potrzeb rozbudowy MPL „Katowice" w Pyrzowicach;
  • Protest przeciwko zagospodarowaniu strefy przylotniskowej;
  • Sprzeciw wobec naruszenia konstytucyjnego prawa własności;
  • Protestu przeciwko kolei aglomeracyjnej łączącej MPL „Katowice" w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej.

Wniesione uwagi nie dotyczyły przedmiotu i zakresu zmiany planu województwa lecz planu miejscowego i winny być zgłoszone na etapie opracowania gminnych dokumentów planistycznych.

Wiele uwag dedykowanych było poszczególnym inwestycjom i winny one zostać zgłoszone w procedurze konsultacji społecznych do poszczególnych inwestycji.

Wniesione uwagi zasadniczo stały w sprzeczności z rozwojem MPL "Katowice" w Pyrzowicach czyli w sprzeczności z celem opracowania zmiany Planu, którym było zapewnienie możliwości prawnych i planistycznych do długookresowego rozwoju portu lotniczego. Z uwagi na usytuowanie lotniska nie ma możliwości innych rozwiązań przestrzennych pozwalających na jego rozwój niż przyjęte w projekcie dokumentu.

Wobec powyższego żadna z wniesionych uwag nie została wprost uwzględniona w projekcie zmiany Planu. Przyjęto nim jednak rozwiązania umożliwiające minimalizowanie negatywnych skutków środowiskowych i społecznych realizacji ustaleń zmiany Planu.