Opracowanie ekofizjograficzne

Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Wstęp (pdf - 120 KB)

I.Położenie i charakterystyka ogólna województwa śląskiego (pdf - 103 KB)

II.Charakterystyka stanu oraz funkcjonowanie środowiska przyrodniczego

1.System przyrodniczy (pdf - 87,2 KB)

2. Struktura użytkowania ziemi (pdf - 138 KB)

3. Charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego oraz ich wzajemnych powiązań i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym
3.1. Budowa geologiczna i jej walory (pdf - 155 KB)
3.2. Ukształtowanie powierzchni ziemi (pdf - 71,7 KB)
3.3. Gleby (pdf - 195 KB)
3.4. Warunki klimatyczne (pdf - 123 KB)
3.5. Wody podziemne i ich zasoby (pdf - 160 KB)
3.6. Wody powierzchniowe i ich zasoby (pdf - 262 KB)
3.7. Krajobraz naturalny (pdf - 67 KB)
3.8. Potencjalna roślinność naturalna (pdf - 107 KB)
3.9. Flora i roślinność rzeczywista (pdf - 449 KB)
3.10. Fauna (pdf - 383 KB)
3.11. Struktury ekologiczne i powiązania przyrodnicze z otoczeniem (pdf - 360 KB)

4. Ostoje przyrody ożywionej (pdf - 1,61 MB)

5. Obszary walorów przyrody nieożywionej (pdf - 240 KB)

III. Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego wraz ze wstępną prognozą zmian

1. Dotychczasowe zmiany środowiska przyrodniczego oraz przebiegu procesów w nim zachodzących
1.1. Degradacja powierzchni ziemi wraz z oceną stanu rekultywacji obszarów zdewastowanych (pdf - 1,27 MB)
1.2. Zanieczyszczenie gleb (pdf - 221 KB)
1.3. Zanieczyszczenie wód podziemnych (pdf - 3,33 MB)
1.4. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (pdf - 4,11 MB)
1.5. Zmiany stosunków wodnych (pdf - 158 KB)
1.6. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (pdf - 2,13 KB)
1.7. Emisja hałasu (pdf - 285 KB)
1.8. Składowanie i utylizacja odpadów (pdf - 280 KB)
1.9. Zagrożenie powodziami i osuwiskami (pdf - 121 KB)
1.10. Przeobrażenia flory i roślinności (pdf - 235 KB)
1.11. Stan zdrowotny i sanitarny lasów (pdf - 419 KB)
1.12. Przeobrażenia fauny (pdf - 990 KB)
1.13. Lichenoindykacyjna ocena warunków ekologicznych (pdf - 176 KB)

2. Użytkowanie zasobów przyrodniczych
2.1. Zasoby i użytkowanie kopalin (pdf - 927 KB)
2.2. Gospodarka leśna (pdf - 1,72 MB)
2.3. Gospodarka łowiecka (pdf - 433 KB)
2.4. Gospodarka rybacko-wędkarska (pdf - 622 KB)
2.5. Gospodarka stawowa (pdf - 189 KB)
2.6. Pobór i zużycie wody (pdf - 505 KB)
2.7. Gospodarka rolna i rolnicza przestrzeń produkcyjna (pdf - 322 KB)
2.8. Turystyka i rekreacja (pdf - 296 KB)

3. Ochrona prawna zasobów przyrodniczych (pdf - 2,70 MB)

4. Walory krajobrazowe i wartości kulturowe oraz ich ochrona prawna (pdf - 120 KB)

5. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru województwa z uwarunkowaniami przyrodniczymi (pdf - 70 KB)

6. Ocena odporności środowiska przyrodniczego na degradacjęoraz jego zdolności do regeneracji (pdf - 101 KB)

IV. Waloryzacja funkcjonalno-przestrzenna środowiska przyrodniczego

1. Obszary o szczególnym znaczeniu dla zachowania różnorodności biologicznej i Georóżnorodności oraz prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego (pdf - 71 KB)

2. Obszary ochrony zasobów przyrodniczych (pdf - 66 KB)

3. Obszary występowania uciążliwości i zagrożeń środowiska przyrodniczego (pdf - 70 KB)

4. Obszary rozwoju funkcji użytkowych (pdf - 166 KB)
4.1. tereny predestynowane do pełnienia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej oraz uzdrowiskowej
4.2. tereny predestynowane do pełnienia funkcji rolniczej
4.3. tereny leśne i predestynowane do pełnienia funkcji leśnych
4.4. tereny zurbanizowane i przydatne do intensywnej zabudowy mieszkaniowej
4.5. tereny przemysłowe i wskazane do pełnienia funkcji przemysłowych (gospodarczego wykorzystania zasobów przyrody)
4.6. tereny komunikacyjne i wyznaczone do prawidłowego funkcjonowania terenów użytkowych

5. Obszary konfliktów przyrodniczo-przestrzennych (pdf - 169 KB)

V. Wnioski do planu (pdf - 202 KB)

Źródła informacji (pdf - 58 KB)

Piśmiennictwo (pdf - 153 KB)

Wykaz załączników (pdf - 49 KB)

Wykaz tabel (pdf - 100 KB)