Synteza Odra - Wisła

Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry w granicach województwa śląskiego

Prezentowany materiał stanowi syntetyczne ujęcie problematyki zawartej w dwóch opracowaniach: „Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry w granicach województwa śląskiego", które powstało na przełomie lat 2000/2001 i „Studium zagospodarowania przestrzennego dorzecza Wisły w granicach województwa śląskiego" sporządzonego w okresie marzec - maj bieżącego roku.

Pierwsze z nich było związane z uczestnictwem województwa w rządowym „Programie dla Odry - 2006". Poprzez wspólne opracowanie Studium z innymi województwami nadodrzańskimi: opolskim, dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim, województwo śląskie aktywnie zaangażowało się w realizację programu Przestrzeń dla Odry jako osi rozwoju tych województw oraz transnarodowej, polsko-niemiecko-czeskiej integracji w tym zakresie. Działania te zostały uwieńczone uchwaleniem w 2001 r. przez Sejm ustawy o ustanowieniu wieloletniego „Programu dla Odry - 2006". Próbą powtórzenia tej drogi jest inicjatywa „Programu Wisła 2020".

Powstały w ten sposób dwa opracowania planistyczne w skali regionalnej, wykonane na przestrzeni dwóch lat, których zakres terytorialny składa się na obszar całego województwa śląskiego, a zakres merytoryczny jest porównywalny. Naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest próba połączenia tych opracowań w jedno i spojrzenia na zawartą w nich problematykę w skali całego województwa.

W sensie dosłownym takie połączenie nastąpiło w części graficznej towarzyszącej niniejszej „Syntezie", gdzie zilustrowano na mapach zagadnienia rozpatrywane w obu Studiach i uzyskano harmonijną całość odzwierciedlającą poruszaną problematykę w skali regionalnej. W przypadku opracowań tekstowych takie działanie byłoby niecelowe, a sporządzenie syntezy pozwoliło na kompleksowe przedstawienie w sposób skrótowy najważniejszych zjawisk, mechanizmów, programów i koncepcji związanych z szeroko rozumianym zagospodarowaniem przestrzennym województwa.

Tym samym oczywiste jest, że synteza nie zawiera uszczegółowionych danych, zwłaszcza mających charakter statystyczny czy inwentaryzacyjny, a zmierza w kierunku przedstawienia wyników analiz przeprowadzanych na tych materiałach.

Jako opracowanie, w którym sednem rozważań są problemy przestrzeni, spełnia swoją rolę w połączeniu z częścią mapową zawierającą szereg istotnych informacji stanowiących dopełnienie tekstu „Syntezy".

Załączniki
Synteza [PDF 22,4kB]