Proces sporządzania planu

Podstawy prawne, procedura sporządzania zmiany Planu

Podstawy prawne dla opracowania Planu:

 • ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 • ustawa z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Prace nad projektem planu rozpoczęte zostały jeszcze w 2001 r. i do momentu wejścia w życie nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prowadzone były na podstawie regulacji prawnych zawartych w ustawie z 7 lipca 1994 r.

Zgodnie z art.4 ust.2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. w kwietniu 2001 roku Sejmik Województwa Śląskiego podjął pakiet uchwał dotyczących planowania przestrzennego województwa i określających zasady organizacji prac nad Planem, w tym Uchwałę nr I/33/12/01 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego

W sierpniu 2001 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o przystąpieniu do sporządzania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego (Uchwała nr 1213/265/2001 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 7 sierpnia 2001r.)

Kierując się koniecznością dostosowania trybu prac nad Planem do wymogów prawnych, w lutym 2003 roku Sejmik Województwa Śląskiego dokonał zmiany pakietu uchwał w sprawie planowania przestrzennego województwa i Uchwałą nr II/5/4/2003 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 lutego 2003 r. dotyczącą trybu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego, przyjął nową organizację prac nad Planem.

Następnie, w nawiązaniu do art.18 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy w prasie - w „Dzienniku Zachodnim" i „Gazecie Wyborczej" oraz na stronie internetowej Województwa Śląskiego ukazało się zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu. Natomiast w nawiązaniu do art.18 ust. 2 pkt 2 Marszałek Województwa Śląskiego pisemnie powiadomił o przystąpieniu do sporządzania planu gminy i powiaty Województwa Śląskiego, marszałków i wojewodów województw ościennych, Wojewodę Śląskiego, gminy i powiaty ościenne oraz odpowiednie organy i instytucje właściwe do opiniowania i uzgadniania planu.

Wnioski i opinie nadesłane przez samorządy, instytucje i organy biorące udział w procesie opiniowania i uzgadniania Planu zostały przekazane podległym Biurom Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej i Częstochowie, celem dokonania syntezy i analizy na potrzeby dalszych prac.

Od lipca 2003 roku zintensyfikowano prace nad Planem, który od tego czasu sporządzany był zgodnie z zapisami nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (w art. 87 ust. 4 wspomnianej ustawy określono, że nie uchwalone do dnia wejścia w życie ustawy plany wojewódzki należy sporządzić w terminie 1 roku zgodnie z wymaganiami ustawy).

Zgodnie z art. 41 ust. 1. pkt 4 Marszałek Województwa Śląskiego przystąpił do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wobec braku odpowiednich rozporządzeń dotyczących procedury sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa czy jego szczegółowego zakresu, powołano Konsultanta Planu odpowiedzialnego za wypracowanie metodologii procesu budowy Planu. Powołano także zespoły mające współpracować z projektantami Planu:

 • Komitet Sterujący złożony z przedstawicieli Zarządu Województwa Śląskiego i Sejmiku Województwa Śląskiego, na czele z Marszałkiem Województwa Śląskiego,
 • Zespół Zadaniowy, w którego skład weszli dyrektorzy merytorycznych wydziałów Urzędu Marszałkowskiego i wybitni specjaliści z różnych dziedzin, ściśle związani swoją pracą zawodową z obszarem województwa śląskiego,
 • Zespół Syntezy i Redakcji,
 • Ekspertów dla czuwania nad prawidłowością przebiegu procesu budowy Planu.

Wykonanie Planu powierzono samorządowym jednostkom organizacyjnym tj. Biuro Planowania Przestrzennego w Częstochowie (główny wykonawca), Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w zakresie wykonania Opracowania ekofizjograficznego, natomiast Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej za Prognozę oddziaływania na środowisko.

Plan był sporządzany z szerokim udziałem społeczeństwa. Od lipca do grudnia 2003 roku zorganizowano cykl spotkań i konferencji z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych, Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego oraz innych aktorów życia społecznego i gospodarczego. Celem spotkań było przekazanie podstawowych informacji o zadaniach i filozofii Planu, a także prezentacja kolejnych edycji projektu Planu, w celu uzyskania społecznej akceptacji zawartych w nim zapisów oraz zebranie uwag i wniosków.

Harmonogram prac nad Planem przewidywał także organizowanie spotkań roboczych i posiedzeń powołanych zespołów. Uwagi i wnioski z tych spotkań na bieżąco analizowano i wprowadzano do następnych wersji projektu Planu.

Następnie, zgodnie z art. 41 ust. 1. pkt 5 - 8:

 • uzyskano opinię Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
 • na początku marca 2004 roku dokonano redakcji Planu i przygotowano jego wersję elektroniczną, którą po uzyskaniu wstępnej pozytywnej opinii WKUA oraz rekomendacji Komitetu Sterującego i Zarządu Województwa Śląskiego rozesłano do odpowiednich organów i instytucji, w ramach ustawowej procedury opiniowania i uzgadniania Planu wraz z Prognozą;
 • w maju procedurę tę zakończono. Uzyskano wszystkie niezbędne uzgodnienia, w tym od Ministra Infrastruktury, który stwierdził zgodność Planu z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju oraz z programami rządowymi. Otrzymano także opinie od większości właściwych organów i instytucji;
 • na początku czerwca br. projekt Planu został przekazany Radnym Sejmiku Śląskiego celem prac w Komisjach oraz uchwalenia. Informacje na temat Planu były systematycznie, raz na kwartał, przedstawiane na sesjach Sejmiku Województwa Śląskiego.

Na posiedzeniu w dniu 26 maja 2004 r. WKUA pozytywnie zaopiniowała projekt Planu i rekomendowała go do przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego i do uchwalenia przez Sejmik Województwa Śląskie.

W myśl art. 42 ust.1 na sesji w dniu 21 czerwca br. Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił projekt Planu.

Zgodnie z art. 42 ust. 2. uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego o uchwaleniu Planu wraz z dokumentacją prac planistycznych Marszałek Województwa Śląskiego przekazał Wojewodzie Śląskiemu w celu dokonania oceny zgodności z przepisami prawnymi oraz ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym - Dz. Urz. Woj. Śl. nr 68 z dnia 27 lipca 2004 r.

Linki do stron zewnętrznych
Wojewódzki dziennik urzędowy - Dz. Urz. Woj. Śl. nr 68 z dnia 27 lipca 2004 r. - cz. 2
Wojewódzki dziennik urzędowy - Dz. Urz. Woj. Śl. nr 68 z dnia 27 lipca 2004 r. - cz. 1
Wojewódzki dziennik urzędowy - Dz. Urz. Woj. Śl. nr 68 z dnia 27 lipca 2004 r. - strona tytułowa