Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Załącznik do uchwały Nr/III/1/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010 roku

Uchwała sejmiku nr III/56/1/2010 z dnia 22 września 2010 roku w sprawie:
zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.), art. 42 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego

uchwala:

§ 1

Zmienia się Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, przyjęty uchwałą Nr II/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 czerwca 2004 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmiana Planu stanowi integralną część Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego i nie powoduje utraty mocy jego ustaleń, a jedynie ich uszczegółowienie w obszarze objętym zmianą Planu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Załączniki
Treśc zmiany planu [PDF 5,3kB]