Ogłoszenie o uchwaleniu planu

Ogłoszenie Marszałka Województwa Śląskiego

Marszałek Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

ogłasza,

że w dniu 22 września 2010 r. Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr III/56/1/2010 przyjął Zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.

Z przedmiotowym dokumentem oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: www.slaskie.pl w zakładce plany rozwoju - zagospodarowanie przestrzenne. Na stronie jest także dostępne uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz uwzględnieniu uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa, a także podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych oraz informacje o uwzględnieniu odpowiednich opinii, uwag i wniosków.

Prezentowany na stronie dokument zmiany Planu uprawomocni się po 14 dniach od dnia ogłoszenia go w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Marszałek Województwa Śląskiego
Bogusław Śmigielski

Załączniki
Prognoza oddziaływania na środowisko - mapy [PDF 506,0B]
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Planu [PDF 2,2kB]
Podsumowanie [PDF 114,0B]
Uzasadnienie w sprawie konsultacji społecznych [PDF 111,0B]
Ogłoszenie (pdf) [PDF 91,0B]