Proces sporządzania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Podstawy prawne, procedura sporządzania zmiany Planu oraz uczestnicy prac

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa stanowiąca, że zarząd województwa przygotowuje projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa, uchwalany następnie przez sejmik województwa.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowiące, że do zadań samorządu województwa należy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w województwie, w tym sporządzanie i uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Procedura sporządzania zmiany Planu:

 1. Podjęcie przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu - Uchwała;
 2. Powołanie przez Marszałka Województwa Śląskiego zespołów i komitetów oraz przyjęcie trybu prac nad zmianą Planu - Uczestnicy prac nad zmianą Planu;
 3. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu:
  • ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej,
  • obwieszczenie na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin, w starostwach, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego i w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim,
  • wystosowanie odpowiedniego pisma do właściwych organów i instytucji;
 4. Uzupełnienie procedury - zawiadomienie pozostałych organów i instytucji;
 5. Uzgodnienie z Wojewodą Śląskim i Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym (ŚPWIS) zakresu prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Planu;
 6. Rozpatrzenie wniosków nadesłanych w odpowiedzi na zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu;
 7. Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego do zmiany Planu - Opracowanie ekofizjograficzne;
 8. Ponowne uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ) i ŚPWIS w związku ze zmianą przepisów szczególnych;
 9. Opracowanie projektu zmiany Planu;
 10. Opracowanie projektu prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Planu;
 11. Uzyskanie opinii WKUA - rekomendacja dla poddania projektu zmiany Planu procedurze opiniowania i uzgadniania;
 12. Przyjęcie projektu zmiany Planu przez Zarząd Województwa Śląskiego celem poddania dalszej procedurze opiniowania i uzgadniania - Uchwała;
 13. Wystąpienie do odpowiednich organów i instytucji o zaopiniowanie lub uzgodnienie projektu zmiany Planu;
 14. Wystąpienie do RDOŚ i ŚPWIS o opinię w sprawie projektu zmiany Planu wraz z prognozą;
 15. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu zmiany Planu wraz z prognozą:
  • zawiadomienie właściwych organów o terminie i miejscu konsultacji,
  • obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,
  • ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej,
  • ogłoszenie na stronie internetowej województwa - klikamy i pokazuje się treśc obwieszczenia
  • wyłożenie projektu zmiany Planu wraz z prognozą do publicznego wglądu;
  • opracowanie uzasadnienia zawierającego informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz informacje o uwzględnieniu uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa - Uzasadnienie;
 16. Wprowadzenie uwag wynikających z prognozy, z opinii RDOŚ i ŚPWIS, z procesu opiniowania i uzgadniania oraz z konsultacji społecznych do projektu zmiany Planu - opracowanie ostatecznej wersji zmiany Planu wraz z prognozą przez Zespół Projektantów;
 17. Przyjęcie projektu dokumentu przez Zarząd Województwa Śląskiego - Uchwała;
 18. Uchwalenie zmiany Planu przez Sejmik Województwa Śląskiego - Uchwała;
 19. Opracowanie podsumowania zawierającego uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu i informacje o uwzględnieniu zgłaszanych uwag i wniosków - Podsumowanie;
 20. Podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu zmiany Planu wraz z Prognozą oraz uzasadnienia dotyczącego konsultacji społecznych i podsumowania;
 21. Przekazanie dokumentu wraz z podsumowaniem do RDOŚ i ŚPWIS;
 22. Przekazanie Wojewodzie Śląskiemu dokumentu wraz z dokumentacją prac planistycznych celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednocześnie zamieszczano odpowiednie informacje i dane w publicznie dostępnych wykazach.

Uczestnicy prac nad zmianą Planu:

Załączniki
Komitet Sterujący [PDF 106,0B]
Zespół Zadaniowy [PDF 131,0B]
Zespół Projektantów [PDF 124,0B]