Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu i informacje o uwzględnieniu zgłaszanych uwag i wniosków

PODSUMOWANIE

Art. 55 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

1. UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Planu nie wskazała rozwiązań alternatywnych do zasadniczych, z punktu widzenia celu sporządzenia zmiany Planu, rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany Planu wyjaśniając, że z uwagi na usytuowanie lotniska nie ma możliwości innych rozwiązań przestrzennych niż przyjęte w projekcie dokumentu, a jedyna alternatywa - ograniczenie rozwoju lotniska - byłaby niezgodna z interesem publicznym. Dla niektórych ustaleń zmiany Planu w Prognozie oddziaływania na środowisko zaproponowane jednak zostały pewne alternatywne rozwiązania, polegające m.in. na zmianie planowanych funkcji obszarów. Rozwiązania te zostały uwzględnione w dokumencie zmiany Planu, jako nie mające bezpośredniego wpływu na rozwój portu lotniczego.

Ponadto sporządzając i uchwalając plan zagospodarowania przestrzennego województwa bądź jego zmianę, samorząd województwa ma obowiązek uwzględnić ustalenia wynikające z różnego typu aktów planowania specjalistycznego, w tym inwestycje, które zostały ustalone w stosownych dokumentach, dokonując wskazania ich orientacyjnego położenia lub przebiegu. Lokalizacja szczegółowa tych inwestycji należy do zakresu działania samorządu lokalnego, w związku z cym warsztat projektowy w zakresie planu województwa nie przewiduje przyjmowania alternatywnych rozwiązań dla tego typu inwestycji.

2. INFORMACJE O UWZGLEDNIENIU USTALEŃ PROGNOZY, WYMAGANYCH OPINII, UWAG I WNIOSKÓW ORAZ PROPOZYCJI DOTYCZĄCYCH MONITORINGU

Uwzględnienie ustaleń prognozy

Na podstawie analizy przestrzennej istniejących uwarunkowań środowiskowych oraz ustaleń projektu zmiany Planu w prognozie oddziaływania na środowisko zidentyfikowano 10 obszarów problemowych, dla których określono potencjalne pola konfliktu i najistotniejsze skutki środowiskowe wymagające podjęcia działań eliminujących je bądź ograniczających ich skalę i zasięg. W odniesieniu do wskazanych obszarów dokonano przeglądu środków mitygujących zawartych w projekcie zmiany Planu oraz zaproponowano inne możliwe rozwiązania, w tym - rozwiązania alternatywne do ustaleń zmiany Planu, polegające m.in. na zmianie planowanej funkcji obszaru.

Wszystkie rekomendacje wynikające z Prognozy zostały uwzględnione w zmianie Planu:

  • Przywrócono obszar pełniący funkcje ekologiczne po wschodniej stronie Koloni Siedliska;
  • Uwzględniono propozycje rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywny wpływ ustaleń zmiany Planu na środowisko w wydzielonych obszarach problemowych wprowadzając odpowiednie zasady ich realizacji oraz rekomendacje do planów miejscowych;
  • Uzupełniono dokument o zaproponowane wskaźniki monitoringu środowiskowych skutków wdrażania ustaleń zmiany Planu.

Uwzględnienie opinii RDOŚ i ŚPWIS

W ramach procesu opiniowania projektu zmiany Planu wraz z Prognoza oddziaływania na środowisko przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego uzyskano opinię pozytywną w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach pozytywnie zaopiniowała projekt zmiany Planu wraz Prognoza oddziaływania na środowisko nie wnosząc żadnych uwag do uwzględnienia w opiniowanych dokumentach.

Uwzględnienie uwag i wniosków zgłoszone w ramach procesu opiniowania i uzgadniania

W ramach procesu opiniowania i uzgadniania projektu zmiany Planu wystosowano 285 pism. Wpłynęło 139 odpowiedzi. Uzyskano wszystkie wymagane uzgodnienia i większość pozytywnych opinii, a wśród nich 6 uzgodnień, 1 opinie ministra i 20 opinii innych organów i instytucji. Na 167 gmin Województwa Śląskiego odpowiedzi udzieliło 69 gmin, z czego 2 gminy negatywnie zaopiniowały projekt. Na 17 powiatów ziemskich odpowiedziało 13, wszystkie opinie pozytywne. Na 15 powiatów województw ościennych odpowiedziało 10, wszystkie opinie pozytywne. Na 44 gminy województw ościennych graniczących z naszym województwem odpowiedziało 13, wszystkie opinie pozytywne. Uzyskano także pozytywne opinie od 4 Wojewodów i 3 Marszałków 08 spośród 4 województw ościennych, a także pozytywne opinie z dwóch graniczących z województwem śląskim regionów w Czechach i na Słowacji.

Główne problemy zgłaszane w ramach nadesłanych uwag i wniosków:

  • Protest przeciwko braku zgodności projektu Planu z gminnymi dokumentami planistycznymi;
  • Protest przeciwko przekształceniom obecnego układu osadniczego dla potrzeb rozbudowy MPL „Katowice" w Pyrzowicach;
  • Sprzeciw wobec pominięcia niektórych istotnych elementów zagospodarowania przestrzennego.

Analizując wniesione uwagi stwierdzono, że:

  • Wymóg zgodności ustaleń planu województwa z lokalnymi dokumentami planistycznymi stoi w sprzeczności z hierarchicznym systemem planowania przestrzennego;
  • Rozbudowa MPL „Katowice" w Pyrzowicach stanowi ustalenie obowiązującego Planu zagospodarowania Przestrzennego Województwa oraz innych regionalnych i krajowych dokumentów strategicznych;
  • Stopień szczegółowości i zakres projektu zmiany Planu odpowiada dokumentom regionalnym, dlatego zrezygnowano ze szczegółowego ujęcia pewnych elementów, poprzez sformułowanie zasad dla wyodrębnionych obszarów polityk rozwoju.

Uwzględnienie propozycji dotyczących metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji ustaleń zmiany Planu

Z realizacją zmiany Planu i jego wdrażaniem ściśle związany jest system monitoringu, stanowiący element domykający obieg przepływu informacji i jej analizy w ramach planowania. Służy on zarówno do badania realizacji planów i konkretnych zadań, jak również bezpośrednich rezultatów i oddziaływań podejmowanych działań oraz monitorowania szerszych trendów w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Projekt zmiany Planu zawierał rozdział poświęcony systemowi monitoringu, w którym określone zostały wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania mierzące stopień realizacji działań, kierunków i celów, a także źródła danych oraz pożądany kierunek zmian monitorowanych wielkości. W prognozie oddziaływania na środowisko tego projektu zaproponowane zostały dodatkowe wskaźniki dotyczące monitorowania środowiskowych skutków wdrażania ustaleń zmiany Planu. Propozycja wskaźników wynikająca z Prognozy oddziaływania na środowisko została uwzględniona w dokumencie zmiany Planu poprzez rozszerzenie wykazu wskaźników o wskaźniki środowiskowe.