Zarządzenie Marszałka w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Zarządzenie nr 00002/2015 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Na podstawie: art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz § 70 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w związku z Uchwałą Nr IV/43/3/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komitet Sterujący ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, w składzie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Komitetowi Sterującemu powierza się nakreślenie głównego kierunku prac nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa Śląskiego
Wojciech Saługa


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 00002/2015
Marszałka Województwa Śląskiego
z dnia 23.01.2015 r.

Skład Komitetu Sterującego ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

 1. Gabriela Lenartowicz – Członek Zarządu Województwa Śląskiego - Przewodnicząca Komitetu,
 2. Grzegorz Wolnik – Członek Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Śląskiego,
 3. Henryk Mercik – Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Śląskiego,
 4. Zbigniew Przedpełski – Członek Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Śląskiego,
 5. dr Krzysztof Wrana – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych – były doradca strategiczny procesu aktualizacji strategii „Śląskie 2020 +” - specjalista ds. planowania regionalnego i lokalnego,
 6. dr Piotr Gibas - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Gospodarki Przestrzennej – specjalista ds. planowania przestrzennego,
 7. dr Marcin Baron – współautor Koncepcji Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego – specjalista ds. polityki regionalnej.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 00002/2015
Marszałka Województwa Śląskiego
z dnia 23.01.2015 r.

REGULAMIN Komitetu Sterującego ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

§ 1

Przedmiot działania Komitet Sterujący ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, zwany dalej Komitetem jest powołany jako ciało doradcze Marszałka Województwa Śląskiego w ramach prac nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.

§ 2

Skład i organizacja pracy

 1. W skład Komitetu wchodzą:
  • Przewodniczący Komitetu Sterującego,
  • Członkowie Komitetu Sterującego.
 2. Przewodniczący Komitetu w porozumieniu z Konsultantem ds. zmiany Planu i z Z-cą Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWŚ właściwego ds. planowania strategicznego i przestrzennego:
  • zwołuje posiedzenia,
  • ustala ich porządek.
 3. Kierowanie posiedzeniami Komitetu należy do obowiązków Przewodniczącego.
 4. W posiedzeniach Komitetu uczestniczą Konsultant ds. zmiany Planu i Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWŚ właściwego ds. planowania strategicznego i przestrzennego.
 5. Wydział Rozwoju Regionalnego:
  • zapewnia organizację prac Komitetu,
  • prowadzi jej dokumentację,
  • zapewnia właściwy obieg dokumentów,
  • sporządza protokoły z posiedzeń Komitetu.
 6. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia Komitetu zawiadamia się jego członków za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej 7 dni wcześniej.
 7. W przypadku, gdy posiedzenie nie może się odbyć w wyznaczonym terminie – o nowym terminie zawiadamia się, jak w punkcie 6.

§ 3

Formy działania Komitet wyraża swoją opinię drogą konsensusu, a w przypadku jego braku drogą głosowania, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Komitetu; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.


Zarządzenie nr 00073/2015
Marszałka Województwa Śląskiego
z dnia 3 listopada 2015 roku

w sprawie

zmiany Zarządzenia nr 00002/2015 w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Na podstawie: art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1392) oraz § 70 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w związku z Uchwałą Nr IV/43/3/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w składzie osobowym Komitetu Sterującego ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 66/2015 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 29 września 2015 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa Śląskiego
Wojciech Saługa


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 00073/2015
Marszałka Województwa Śląskiego
z dnia 3 listopada 2015 r.

Skład Komitetu Sterującego ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

 1. dr inż. arch. Henryk Mercik - Członek Zarządu Województwa Śląskiego - Przewodniczący Komitetu,
 2. Aleksandra Skowronek – Wicemarszałek Województwa Śląskiego
 3. Grzegorz Wolnik – Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Członek Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Śląskiego,
 4. Zbigniew Przedpełski – Członek Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Śląskiego,
 5. dr Krzysztof Wrana – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych – były doradca strategiczny procesu aktualizacji strategii „Śląskie 2020 +” - specjalista ds. planowania regionalnego i lokalnego,
 6. dr Piotr Gibas - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Gospodarki Przestrzennej – specjalista ds. planowania przestrzennego,
 7. dr Marcin Baron – współautor Koncepcji Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego – specjalista ds. polityki regionalnej.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 00073/2015
Marszałka Województwa Śląskiego
z dnia 3 listopada 2015 r.

REGULAMIN
Komitetu Sterującego ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Śląskiego

§ 1

Przedmiot działania Komitet Sterujący ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, zwany dalej Komitetem jest powołany jako ciało doradcze Marszałka Województwa Śląskiego w ramach prac nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.

§ 2

Skład i organizacja pracy

 1. W skład Komitetu wchodzą:
  • Przewodniczący Komitetu Sterującego,
  • Członkowie Komitetu Sterującego.
 2. Przewodniczący Komitetu w porozumieniu z Konsultantem ds. zmiany Planu i z Z cą Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWŚ właściwego ds. planowania strategicznego i przestrzennego:
  • zwołuje posiedzenia,
  • ustala ich porządek.
 3. 3. Kierowanie posiedzeniami Komitetu należy do obowiązków Przewodniczącego.
 4. 4. W posiedzeniach Komitetu uczestniczą Konsultant ds. zmiany Planu i Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWŚ właściwego ds. planowania strategicznego i przestrzennego.
 5. 5. Wydział Rozwoju Regionalnego:
  • zapewnia organizację prac Komitetu,
  • prowadzi jej dokumentację,
  • zapewnia właściwy obieg dokumentów,
  • sporządza protokoły z posiedzeń Komitetu.
 6. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia Komitetu zawiadamia się jego członków za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej 7 dni wcześniej.
 7. W przypadku, gdy posiedzenie nie może się odbyć w wyznaczonym terminie – o nowym terminie zawiadamia się, jak w punkcie 6.

§ 3

Formy działania Komitet wyraża swoją opinię drogą konsensusu, a w przypadku jego braku drogą głosowania, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Komitetu; w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.