Zarządzenie Marszałka w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Zarządzenie nr 00082/2014 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 16 października 2014

Zarządzenie nr 00082/2014
Marszałka Województwa Śląskiego
z dnia16 października 2014r.

w sprawie

powołania Zespołu Zadaniowego ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) oraz § 70 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w związku z Uchwałą Nr IV/43/3/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół Zadaniowy ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, w składzie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zespołowi Zadaniowemu powierza się koordynację prac nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego oraz określenie zadań i narzędzi realizacji planu, zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa Śląskiego
Mirosław Sekuła

Załączniki
Zarządzenie, załącznik 1 i złącznik 2 [PDF 113,0B]