Zmiana planu w roku 2014

Trwają prace nad opracowaniem zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Do jego sporządzenia przystąpiono w październiku 2013 r. na podstawie uchwały nr IV/43/3/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego

Uchwalenie dokumentu wraz z prognozą przez Sejmik Województwa przewiduje się na I. kwartał 2016 r.

Podstawy zmiany planu

W październiku 2013 r. Marszałek Województwa Śląskiego przystąpił do sporządzenia nowej edycji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – zmiany Planu. (uchwała)

Podstawa prawna: 

  • Ustawa o samorządzie województwa 
  • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Cel zmiany planu

Celem opracowania zmiany Planu jest stworzenie aktualnego dokumentu, zgodnego z aktualnymi przepisami prawa, zawierającego zapisy wynikające z nowych edycji strategicznych dokumentów krajowych i regionalnych, a także uwzględniającego dynamicznie zmieniające się uwarunkowania przestrzenne.

Zakres zmiany planu

Zmiana Planu będzie polegała na dostosowaniu zapisów obowiązującego dokumentu (Plan 2004 wraz ze zmianą Planu 2010) do nowo przyjętych oraz aktualnie przygotowywanych przepisów prawa oraz zweryfikowaniu zgodności z zapisami głównych krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych.

Zasięg terytorialny zmiany planu

Zmiana Planu będzie obejmowała obszar województwa śląskiego w szerokim kontekście powiązań przestrzennych i funkcjonalnych z dalszym i bliższym otoczeniem.

Zakres merytoryczny dokumentu

Zakres rzeczowy zmiany Planu określa art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uczestnicy prac nad zmianą planu

  • Marszałek Województwa Śląskiego – zgodnie z ustawą opizp odpowiedzialny za opracowanie dokumentu
  • Sejmik Województwa Śląskiego – zgodnie z ustawą opizp uchwala dokument
  • Konsultant ds. zmiany Planu – prof. Zbigniew Kamiński
  • Komitet Sterujący ds. zmiany Planu
  • Zespół Zadaniowy ds. zmiany Planu
  • Zespół Projektantów ds. zmiany Planu

Tok prac nad zmianą planu

Zmiana Planu przeprowadzana jest w trybie, w jakim uchwalany jest plan województwa, a procedura jej sporządzania wynika wprost z obowiązujących przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Sejmiku w sprawie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego