Ogłoszenie o uchwaleniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ (Plan 2020+)

Wypełniając ustawowy obowiązek art. 43 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t. j. Dz. U. 2016, poz. 353 z późn. zm.), Zarząd Województwa Śląskiego informuje, że Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr V/26/2/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. przyjął Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 13.09.2016r., poz.4619).

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ poprzez jego ścisłe powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” stanowi kluczowy element zintegrowanego planowania strategicznego.

Plan 2020+ określa podstawowe elementy układu przestrzennego, ich zróżnicowanie i wzajemne relacje. Cele polityki przestrzennej województwa określone w Planie 2020+ dotyczą gospodarczego wzrostu i innowacyjności, metropolizacji, zapewnienia spójności społecznej i ekonomicznej oraz ochrony naturalnych zasobów środowiska i kształtowania krajobrazów kulturowych. Jako dokument regionalny Plan 2020+ określa ramy i warunki merytoryczne dla podejmowania decyzji przestrzennych o charakterze strategicznym i koncentruje się na celach ważnych dla rozwoju województwa. Nie narusza przy tym uprawnień gmin w zakresie planowania miejscowego oraz nie stanowi podstawy wydawania decyzji administracyjnych ustalających lokalizacje inwestycji. Plan 2020+ uwzględnia zapisy dokumentów i programów rządowych oraz wojewódzkich, a także pozostaje w zgodności z dokumentami programowymi Unii Europejskiej.

Plan 2020+, uzasadnienie wraz z podsumowaniem, zawierające informacje o udziale społeczeństwa w tworzeniu dokumentu, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.archiwum-bip.slaskie.pl).

Z dokumentami tymi można zapoznać się również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Departamencie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, ul. Dąbrowskiego 23, Katowice, w pokoju 3.56. w godzinach pracy urzędu.

Załączniki
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ [PDF 19,8kB]
Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego [PDF 9,3kB]
Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego [PDF 42,4kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała sejmiku nr V/26/2/2016 w sprawie przyjęcia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+