Udział społeczeństwa w postępowaniu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1913 / 139 /V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20.09.2016 r.

UZASADNIENIE
DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2020+,
PRZYJĘTEGO UCHWAŁĄ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NR V/26/2/2016 Z DNIA 29 SIERPNIA 2016 R.
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 13.09.2016 r. poz. 4619)

(Art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016, 353 z późn. zm.).

 1. Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu
 2. Informacje o uwzględnieniu uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa

1. INFORMACJE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU

W październiku 2013 r., zgodnie z Uchwałą Nr IV/43/3/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego, przystąpiono do opracowania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego (Plan 2020+) pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. Zbigniewa J. Kamińskiego – Konsultanta ds. zmiany Planu 2020+.

Zgodnie z przyjętym trybem i organizacją prac związanych z opracowaniem Planu 2020+ powołane zostały:

 • Komitet Sterujący ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, któremu powierzono nakreślenie głównego kierunku prac nad Planem 2020+;
 • Zespół Zadaniowy ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, któremu powierzono koordynację prac oraz określenie zadań i narzędzi realizacji Planu 2020+;
 • Zespół Projektantów ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, który pod kierunkiem Konsultanta ds. zmiany Planu 2020+ prowadził proces projektowy.

O przystąpieniu do opracowania Planu 2020+ (zgodnie z obowiązkiem ustawowym) pisemnie zawiadomiono właściwe organy i instytucje. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Planu 2020+ zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń urzędów gmin i powiatów województwa śląskiego, gmin i powiatów województw ościennych, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim oraz zamieszczone zostało w prasie ogólnopolskiej.

W ramach prac nad Planem 2020+ sporządzone zostało Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego oraz przystąpiono (w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) do opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Planu 2020+, po ustaleniu jej zakresu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz z Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach.

W pierwszym etapie prac nad Planem 2020+ dokonano analizy dokumentów krajowych i regionalnych, w tym m.in.: Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województwa małopolskiego i śląskiego do roku 2020. Rozpatrzono również wnioski zgłoszone w związku z zawiadomieniem o przystąpieniu do prac projektowych.

Kolejny etap prac stanowiły prace koncepcyjne, w ramach których dokonano aktualizacji uwarunkowań, diagnozy strategicznej oraz przeprowadzono weryfikację wizji rozwoju województwa wraz z celami polityki przestrzennej. Etap ten został zakończony prezentacją koncepcji Planu 2020+ na posiedzeniu Regionalnego Forum Terytorialnego w grudniu 2014 r. Koncepcja Planu 2020+ przedstawiona została również na spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych w 4 subregionach województwa.

W ciągu dalszych prac Zespół Projektantów opracował projekt Planu 2020+, określając cele, kierunki i działania polityki przestrzennej oraz wypracowując zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych. W październiku 2015 r. projekt Planu 2020+ został przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Sterujący oraz Wojewódzką Komisję Urbanistyczno-Architektonicznej. Następnie po jego przyjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego projekt Planu 2020+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został poddany procedurze opiniowania i uzgadniania przez właściwe organy i instytucje oraz konsultacjom społecznym.

Konsultacje społeczne projektu Planu 2020+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko trwały od 9 listopada do 11 grudnia 2015 roku.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych umieszczono:

 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
 • na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
 • na stronie internetowej Województwa Śląskiego w zakładce dotyczącej Planu 2020+,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,
 • w prasie - w prasie o zasięgu regionalnym na obszarze województwa śląskiego (Dziennik Zachodni).

W konsultacjach społecznych udział mogli wziąć wszyscy zainteresowani, wnioski do projektu mogły składać osoby fizyczne, organizacje, instytucje, związki, stowarzyszenia itp.

Przez cały okres konsultacji społecznych z projektem Planu 2020+ i Prognozą oddziaływania na środowisko można było zapoznać się na stronie internetowej Województwa Śląskiego, jak również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w wydziale merytorycznym, odpowiedzialnym za opracowanie projektu Planu 2020+.

W ramach konsultacji społecznych uwagi i wnioski złożyło 6 organizacji, 3 gminy, 2 podmioty gospodarcze i 7 osób fizycznych:

 • Śląski Związek Gmin i Powiatów
 • Stowarzyszenie Niezależni BB
 • Stowarzyszenie „Kolej Beskidzka” z siedzibą w Świnnej
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych Melioracyjnych
 • Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej
 • Komitet Gospodarki Wodnej Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie • Gminy Pszczyna, Kuźnia Raciborska i Tarnowskie Góry
 • PGNiG
 • Spółka CTE Sp. z o.o. w Istebnej
 • 7 osób fizycznych.

Procedura opiniowania i uzgadniania projektu Planu 2020+ trwała od listopada do grudnia 2015 r., przy czym w związku z koniecznością ponownego uzgodnienia z właściwymi RZGW przedłużyła się do czerwca 2016 r. Na 284 organy i instytucje, właściwe do opiniowania i uzgadniania odpowiedziały 122 i ostatecznie uzyskano wszystkie wymagane prawem uzgodnienia i opinie, w tym od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz od Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

Dodatkowo 4 grudnia 2015 r. odbyła się wymagana ustawowo konferencja dotycząca zaopiniowania przez jednostki samorządu terytorialnego propozycji obszarów funkcjonalnych określonych w Planie 2020+. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 46 gmin, 3 powiatów i 2 instytucji. Jedynie Gliwice, Zabrze i Związek Subregionu Północnego zgłosiły wnioski do dokumentu.

W sierpniu 2016 r. projekt Planu 2020+ został przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego (Uchwała nr 1664/131/V/2016), następnie uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego (Uchwała nr V/26/2/2016) i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 13 września 2016 r., poz. 4619.

2. INFORMACJE O UWZGLEDNIENIU UWAG I WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA

Główne problemy zgłaszane w ramach konsultacji społecznych dotyczyły m.in.:

 • delimitacji obszarów funkcjonalnych,
 • krajobrazów priorytetowych, w tym zagospodarowania turystycznego masywu Pilsko,
 • przeznaczenia zbiornika Racibórz,
 • budowy Kanału Dunaj-Odra-Łaba i Kanału Śląskiego,
 • zasad zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
 • wprowadzenia zapisów dotyczących zastosowania paliw alternatywnych
 • rewitalizacji linii kolejowej nr 97 Żywiec - Sucha Beskidzka

Na spotkaniu Komitetu Sterującego w dniu 2 marca 2016 r., członkowie Komitetu dokonali ostatecznego rozstrzygnięcia, co do sposobu uwzględnienia najistotniejszych wniosków i uwag oraz zadecydowali o:

 • utrzymaniu dotychczasowej delimitacji Aglomeracji Częstochowskiej i jej obszaru funkcjonalnego oraz obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Bielskiej, przyjętych za Strategią Śląskie 2020+, co zapewnia ustawowy wymóg zgodności obu dokumentów.
 • uwzględnieniu zgłoszonych wniosków i usunięciu zapisów dotyczących krajobrazów priorytetowych; zgodnie z zapisami tzw. „ustawy krajobrazowej” kwestie delimitacji i zasad zagospodarowania krajobrazów priorytetowych rozstrzygnięte zostaną w ramach audytu krajobrazowego, który ma zostać opracowany przez samorząd województwa do końca 2018 r.
 • utrzymaniu dotychczasowej delimitacji i zasad zagospodarowania obszarów wymagających rewitalizacji, przyjętych za Strategią Śląskie 2020+, przy jednoczesnym podkreśleniu, że nie włączenie danej gminy w obszar rewitalizacji nie stanowi bariery w prowadzeniu przez nią procesu rewitalizacji oraz w pozyskiwaniu funduszy UE.
 • korekcie zasad zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi poprzez wprowadzenie:
  • konieczności ochrony przeciwpowodziowej dla terenów obecnie zurbanizowanych lub przeznaczonych do zabudowy w obowiązujących gminnych dokumentach planistycznych (zamiast zakazu zabudowy),
  • zakazu zabudowy dla terenów niezabudowanych,
  • konieczności uwzględniania zakazów, nakazów, dopuszczeń i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych, z planów zarządzania ryzykiem powodziowym i ze studiów dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej.
 • usunięciu budowy Kanału Dunaj-Odra-Łaba i Kanału Śląskiego z wykazu inwestycji celu publicznego w związku z brakiem odzwierciedlenia powyższych inwestycji w oficjalnych dokumentach przyjętych przez Sejm RP, Radę Ministrów, czy właściwego ministra, których ustalenia winny znaleźć się w projekcie Planu 2020+ (wprowadzenie wymienionych wyżej inwestycji do listy inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym nastąpi po uzupełnieniu w tym zakresie strategicznych dokumentów krajowych).
 • uzupełnieniu zapisów rozdziału „Transport wodny” w części diagnostycznej w zakresie modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz planów budowy polskiego odcinka Kanału Dunaj-Odra-Łaba oraz Kanału Śląskiego, z uwzględnieniem oddolnych inicjatyw i planów Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostały przeanalizowane i zgodnie z przyjętym sposobem ich rozpatrzenia wykorzystane przy opracowywaniu ostatecznego projektu Plan 2020+, uchwalonego przez Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 29 sierpnia 2016 r.

Linki do stron zewnętrznych
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1913 / 139 /V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20.09.2016 r.
Uchwała Zarządu nr 1913/139/V/2016