Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Dokument uchwalony w roku 2004

Część tekstowa

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego (4,36MB)

Załączniki graficzne

Istniejący stan zagospodarowania
Kierunki polityki przestrzennej
Zadania i inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym

Załączniki do pobrania

Mapy

1. Podział administracyjny
2. Osadnictwo
3. Gęstość zaludnienia
4. Obszary miejskie i wiejskie
5. Stopień urbanizacji
6. Rozmieszczenie ludności
7. Struktura pracujących
8. Zmiana liczby ludności w latach 1991-2015
9. System transportowy
10. System zaopatrzenia w wodę
11. Gospodarka ściekowa
12. Gospodarka odpadami
13. Systemy energetyczne
14. Zaopatrzenie w gaz. Gospodarka paliwowa
15. Obszary ochrony przyrody
16. Środowisko kulturowe i obszary ochrony dziedzictwa kulturowego
17. Obszary ochrony zasobów środowiska I
18. Obszary ochrony zasobów środowiska II
19. Surowce mineralne
20. Tereny zamknięte
21. Problemy bezrobocia
22. Tereny przemysłowe
23. Obszary problemowe
24. Koncepcja struktury funkcjonalno-przestrzennej
25. Dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni województwa
26. Wzmocnienie funkcji węzłów sieci osadniczej
27. Ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych – obszary ochrony przyrody
28. Ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych – obszary ochrony dziedzictwa kulturowego
29. Ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych – obszary ochrony środowiska i uzdrowisk
30. Ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych – preferowane funkcje gospodarcze
31. Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury - system transportu drogowego
32. Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury - system transportu pasażerskiego
33. Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury - gospodarka wodna, gospodarka odpadami
34. Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury - elektroenergetyka
35. Stymulowanie innowacji w regionalnym systemie zarządzania przestrzenią
36. Rozwój współpracy międzyregionalnej w zakresie planowania przestrzennego
37. Narzędzia realizacji Planu