Propozycja określenia obszarów funkcjonalnych

Konsultacje z samorządami

Obszar funkcjonalny to obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, stanowiący zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju (zgodnie z art. 2, pkt.6a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U.2015.199 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 49 a i 49b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do obszarów funkcjonalnych należą:

 1. obszary funkcjonalne o znaczeniu ponadregionalnym – jako obszary funkcjonalne o istotnym znaczeniu dla polityki przestrzennej kraju;
 2. obszary funkcjonalne o znaczeniu regionalnym – jako obszary funkcjonalne o istotnym znaczeniu dla polityki przestrzennej województwa;
 3. obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym – jako obszary funkcjonalne o istotnym znaczeniu dla polityki przestrzennej gminy.

Do typów obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym należą:

 1. miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego;
 2. wiejski obszar funkcjonalny;
 3. obszar funkcjonalny szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej, w tym:
  1. górski,
  2. Żuławy;
 4. przygraniczny obszar funkcjonalny.

Zgodnie z art. 49 d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym samorząd województwa określa obszary funkcjonalne o znaczeniu ponadregionalnym i ich granice oraz może określić obszary funkcjonalne o znaczeniu regionalnym i ich granice. Propozycje i wnioski dotyczące określenia obszarów funkcjonalnych przedstawiane są do zaopiniowania przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa.

Opinie na ten temat przedstawione zostaną podczas konferencji, w której uczestniczą przedstawiciele samorządu województwa oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Konferencja odbędzie się 4 grudnia 2015 r. o godz. 11.00 w Sali Sejmu Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice, ul. Ligonia 46).

Załączniki
Obszary funkcjonalne [PDF 3,8kB]
Krajobrazy priorytetowe [PDF 757,0B]
Obszary funkcjonalne – prezentacja z konferencji 4 grudnia 2015 [PDF 3,3kB]
Uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konferencji [PDF 355,0B]